گواهینامه‌ها و صلاحیت‌ها

  • پایه 1 رشته نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  • پایه 3 رشته ارتباطات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  • پایه 5 رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
  • پایه 5 رشته ساختمان و ابنیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  • گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی در زمینه نیرو – ارتباطات از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  • گواهینامه ISO 9001:2015 در ارائه خدمات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، تعمیرات اساسی، بهینه‌سازی و اجرای پروژه‌های EPC در شبکه‌های قدرت
گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت - ایرو 9001
گواهینامه صلاحیت پیمانکاری - سازمان برنامه و بودجه کشور
گواهینامه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران
گواهینامه عضویت سندیکای صنعت برق