1
تعهد و مسئوليت­ پذيری

اعتقاد و انجام آگاهانه، دقيق، كامل، با كيفيت، کارا و اثر بخش وظايف مطابق استانداردها، قوانین و مقررات

2
وفاداری

وفاداري به آرمان‌ها، ترجيح منافع شركت به منافع شخصي و دفاع از جايگاه و منزلت شركت در جامعه، مشاركت فعال در پيشبرد امور، حفظ اسرار و اطلاعات سازمان

3
احترام، كرامت و شايستگي

رعايت احترام و ادب در برخوردهاي اجتماعي، حفظ حرمت ديگران، اعتماد و احترام متقابل ميان همکاران، داشتن رفتار منصفانه به دور از تبعيض و مبتني بر شايستگي

4
بهداشت و ايمني در محيط كار

تالش در جهت حفظ و ارتقاي سالمت، بهداشت و ايمني انسان ها به عنوان مهمترين اصل در انجام كليه فعاليت ها

5
صيانت از محيط زيست

پرهيز از آسيب به محيط زيست در انجام فعاليت ها

6
پاسخ گويي

جواب گويي به ذي نفعان، مشتريان و مراجع قانوني، در قبال مسئوليتهاي واگذارشده

7
پايبندي به روحيه كار تيمي

باور و تالش براي همکاري موثر و كارا در انجام فعاليتهاي گروهي براي تحقق اهداف مشترک بر اساس تفکر سيستمي

8
راست گويي، درستکاري و امانت داري

صدق در گفتار، نوشتار و ارتباطات؛ پايبندي به اصول صحيح انجام كار؛ حفظ اموال و داراييهاي مادي و معنوي همکاران، شركت و مشتريان

9
يادگيري، خالقيت و نوآوري

تالش مستمر براي افزودن تجربه، دانش، مهارت و بکار بستن آن ها در اجراي فعاليتها؛ ارائه و حمايت از ايده هاي خالقانه در جهت بهبود عملکرد سازمان

10
نظم و انضباط كاري

داشتن طرح و برنامه در انجام فعاليتها و توجه به ريسکها، سامان پذيري، آراستگي، رعايت ترتيب و درستي و پايبندي به ضوابط اداري