کسب رتبه برتر در ارزیابی شرکت توانیر ما بین شرکت های نگهداری و تعمیرات در سال 1402
کسب عنوان شرکت برگزیده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و استانداری تهران در سال 1402
تقدیرنامه وزارت نیرو جهت اقدامات اصلاحی و بازسازی به موقع خط 400 کیلوولت جلال ذوب گستر
تقدیرنامه شرکت برق منطقه‌ای تهران جهت بازیابی سریع بخش 400 کیلوولت پست امین‌الاشرافی