بهره‌‌‌برداری (تامین اپراتور)

ارائه خدمات اپراتوری و بهره برداری پستهای شبکه های برق قدرت و پستها و ایستگاههای توزیع برای مشتریان گوناگون یکی از فعالیتهای دیگری است که شرکت متانیر بنا به درخواست کارفرمایان محترم و حسب نیاز آنان، کلیه برنامه های اپراتوری وبهره برداری را برای اینگونه کارفرمایان بصورت موردی و با بکارگماری و آموزش مناسب نیروی انسانی کارآمد طراحی و اجراء می نماید . از مهمترین پروژه های خدمات بهره برداری این شرکت، می توان به نگهداری و بهره برداری پستهای برق در کلیه خطوط شرکت راه آهن شهری تهران و حومه و خدمات بهره برداری، آنکالی و خدمات عمومی پستهای فوق توزیع و انتقال شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان، پست 230/20 کیلوولت فرودگاه امام خمینی، شرکت پارس خودرو ، نمایشگاه بین المللی تهران و برخی پروژه های دیگر اشاره نمود.