معاونت طرح‌ها و پروژه‌ها

معاونت طرحها و پروژه ها در شركت متانیر با ایجاد هماهنگی بین كلیه امورهای اجرایی تابعه، مسئولیت مدیریت و اجرای پروژه های خارج از قرارداد اصلی شرکت برق منطقه‌ای تهران را به عهده دارد.

این پروژه ها توسط امورهای مجری تعمیرات اساسی و GIS ، مجری بهینه سازی ونگهداری تاسیسات اختصاصی و مجری پروژه های احداث و توسعه اجرا می شود.

انجام پروژه های بهینه سازی وتست وراه اندازی، تعمیرات اساسی شامل تست، دمونتاژ، سرویس، تعویض،ساخت و بازسازی قطعات و تجهیزات و مونتاژ طبق استانداردها، دستورالعملها و چک لیستهای مربوطه و همچنین پروژههایی که به صورت EPC به شرکت واگذار می شوند، بخشی از مسئولیت های این معاونت را شامل می شود.

از دیگر واحدهای کلیدی زیرمجموعه این معاونت می توان به مجری تحقیقات و بازاریابی و اداره تعمیرات، تاسیسات و ساختمان اشاره کرد.