معاونت فنی

معاونت فنی شركت متانیر با ایجاد هماهنگی بین كلیه امورهای اجرایی تابعه، مسئولیت مدیریت و اجرای بزرگترین و مهم‌ترین پروژه نگهداری و تعمیرات شبکه برق ایران را در حوزه تحت پوشش شرکت برق منطقه‌ای تهران (استان‌های تهران، البرز و قم) به عهده دارد.

این پروژه توسط امورهای رلیاژ، تعمیرات پست‌های شرق، تعمیرات پست‌های غرب، تعمیرات پست‌های مرکز، تعمیرات خطوط زمینی، تعمیرات خطوط هوایی، مخابرات و تله‌متری، اسکادا و DCS، تعمیرات و رلیاژ استان البرز و تعمیرات و رلیاژ استان قم اجرا می‌شود.

معـاون فنی شرکت متانیر در راستـای پیشـبرد اهداف شـرکت، بر حسـن اجرای مقـررات، دستورالعـمل‌ها و ارائه خدمات نگهداری و تعمیرات، نظارت دارد. انجام هماهنگی بین واحدهای اجرایی با پشتیبانی و اداری شرکت، در راستـای افزایش سطح کارایی و بهره‌وری شرکت و کارکنان و بهبود رضایت کارفرمایان، از مسئولیت‌های معاون فنی و قائم مقام مدیرعامل است.

از دیگر واحدهای کلیدی زیر مجموعه معاونت فنی دفتر پیام و پیگیری و قسمت نقلیه سبک و سنگین می‌باشند.