افزایش ظرفیت ترانس های قدرت پست شهید صدوق قم (EPC)

  • تاریخ شروع: 1399/12/24
  • تاریخ پایان: 1400/03/22
  • کارفرما: برق منطقه‌ای تهران
  • مشاور: مهندسین مشاور نیرو
  • مکان: استان قم
شرح خدمات

تعویض و جایگزینی دو دستگاه ترانس قدرت با ظرفیت 30 مگاولت آمپر با ترانس‌های 40 مگاولت آمپر به‌همراه ترانس‌های مصرف داخلی و اجرای سایر الزمات مربوطه.

اهمیت پروژه

با عنایت به این‌که پست در مرکز شهر بوده و امکان احداث پست وجود نداشت، لذا افزایش ظرفیت ترانس‌های قدرت پست شهید صدوق  باعث بهبود پروفیل ولتاژ در استان قم شده است.