دفتر فنی و نظارت

با نگرش به لزوم رشد و ارتقاء سطح دانش و توانمندی فنی و نظارتی درون سازمانی جهت ارائه خدمات فنی و مهندسی با کیفیت به کارفرمایان محترم ، پس از مطالعات و بررسی های جامع و در راستای تامین نظرات بهینه سازی خدمات، نسبت به تشکیل دفتر فنی و نظارت با هدف دستیابی به موارد ذیل اقدام گردید.

  • تقویت نیروهای فنی مهندسی پشتیبانی
  • سیستم دهی مناسب کنترل کلیه برنامه های عملیاتی و تعهداتی شرکت
  • افزایش کنترل و نظارت درون سازمانی
  • کلیه اقدامات و همکاری های لازم به منظور ایجاد سامانه اطلاعات شبکه