شرایط عمومی استخدام
معتقد به دين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور
التزام به قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران
رعايت شئونات اسلامي و حجاب در محيط كار
نداشتن سابقه همكاري و عضويت در ساير گروه هاي غير قانوني
نداشتن اعتياد به مواد مخدر
نداشتن سوء پيشينه كيفري و عدم اشتهار به موارد غير اخلاقي
نداشتن منع استخدامي از نظر خدمت وظيفه عمومي
نداشتن تعهد خدمت و رابطه استخدامي در ساير شركت ها و موسسات
برخورداري از سلامت جسماني براي انجام وظايف محوله با توجه به شغل استخدامي مورد نظر
قبول تعهد خدمت در محل تعيين شده از طرف شركت